Logga inBli medlem

Regler

För att driva webbcommunityt (ABDL Scandinavia) har webbsajtdrivarföretaget Bitera AB, med neutralt firmanamn, skapats. I texten nedan används dessa namn synonymt: Bitera AB, ABDL Scandinavia.

Generellt

 • Denna sajt handlar om ABDL, en variant av BDSM (bondage, dominans, sadomasochism) och fetischism. All romantisering och fokusering sker på vuxna och vårt verkliga utövande sker i enlighet med SSC (Safe, Sane & Consensual).
 • Varje medlem ska bidra positivt till sajtkulturen. Skriv något om dig själv i utbyte mot att du får ta del av andra medlemmars material.
 • Allt tillagt material ska vara smakfullt och etiskt. Profilbilden ska vara städad, inget material får fokusera på underåriga. För bilder gäller att inblandade måste vara uppenbart vuxna, inga synliga könsorgan, avföring eller öppet urinerande (dolt under blöjor är OK).
 • Du får inte vara dömd för någon sexualrelaterad brottslighet.
 • Du måste vara minst 18 år för att vara medlem.
 • Varje medlem måste föra sig med god ton och trevnad gentemot alla medlemmar. Communityt är till för sexualiteter vars utövande präglas av samtycke och riskmedvetenhet. Gentemot dessa ska tolerans och respekt råda. ABDL Scandinavia tillämpar principen om självidentifikation; ifrågasätt inte andras identiteter. Då riktlinjen för samtligt material på ABDL Scandinavia är samtycke och riskmedvetenhet, är bl.a. följande inte tillåtet: Drogad sex, minderåriga eller djur i sexuella situationer, incest, avbildande av stora kroppsskador, verklig tortyr.
 • Respektera andras önskemål om kontakt eller icke-kontakt. Du måste vara noga med att ingen irriteras när du kontaktar andra. Om du är ute efter intimare prat måste du först säkerställa att mottagaren är med på det, är du ute efter dominansspel för du dig med samma artighet och respekt gentemot alla och söker klartecken först. Ta hänsyn till de kontaktönskemål som folk uttrycker i sina presentationer och var inte påstridig, många vill inte bli uppvaktade. Får du inte svar är det bara att acceptera, alla lägger inte samma vikt vid meddelandeskrivning.
 • Hörsamma moderatorer. Av communityt utsedda administratörer, nätverksägare och av dem utsedda moderatorer har rätt att sätta trivselregler och materialrestriktioner i de områden där de verkar efter vad de tycker är lämpligt.
 • Publicera inte personuppgifter. Bildmaterial du publicerar får inte avbilda personer som inte samtycker till publiceringen. Lägg inte ut telefonnummer o.dyl. på sidor som är offentligt tillgängliga. Medlemsnamn får inte innehålla personuppgifter, dvs. använd inte ditt personnummer eller liknande som medlemsnamn. S.k. uthängningar, offentligt eller semioffentligt publicerande av information om andra så att andra kan ta del av det, är ej tillåten (exempelvis i presentationer, dagböcker, diskussionstrådar o.dyl.). Detta gäller i synnerhet information som är specifik för individer IRL och information som kan antas vara känslig till sin natur såsom adresser, myndighetsregisterutdrag o.dyl.
 • Du får inte lägga upp copyrightat material. Tillagt material (bilder, videos, texter) får inte vara upphovsrättsskyddat av någon annan än dig själv (dvs. du kan i allmänhet inte lägga upp så'nt du hittar på nätet). Du påtar dig fullt ansvar för material du publicerar -- Vid publicering av material som medför avtalsbrott, kränkning av annan parts upphovsrätt, lagbrott eller åsamkande av annan skada gentemot communityt, accepterar du ansvar för gentemot communityt eller annan berörd part. Genom att lägga till material tillåter du att communityt hanterar, lagrar och presenterar detta.
 • Ingen prodominans, trosförsäljning eller liknande. Det är inte tillåtet att använda communityt för prodominans (BDSM-sessioner mot betalning) eller genom communityt söka sådan verksamhet. Det är inte heller tillåtet att annonsera ut webcamshower, försäljning av använda trosor och liknande. Självklart är inte heller prostitution, koppleri eller annat som härrör till sådant som är förbjudet i svensk lag tillåtet. Du får inte använda medlemskapet för att driva trafik till betaltjänster. (Detta inkluderar även omskrivningar som "pengagåvor", "generösa män" etc. som alla vet vad de egentligen innebär.)

  Tillägg 2024-07-16: ABDL Scandinavia erkänner att det i olika minoritetskulturer finns olika inställningar till dessa tjänster, och att dessa historiskt i varierande grad kan ha utgjort centrala inslag i olika minoritetskulturer. ABDL Scandinavia har inte någon synpunkt på vad du gör på andra ställen på nätet, inklusive vad du länkar till från andra webbsidor som du kan tänkas ha, men hänvisa inte till betaltjänster såsom OnlyFans och liknande från ABDL Scandinavia.

 • Massmaila inte. Söker du en partner, använd kontaktförmedlingen. För andra ändamål finns diskussionsforum, kalendarium och länkarkiv. Vill du kungöra något, kontakta administrationen för eventuell framsidenotis eller annonsering.
 • Cookies: Användande av medlemskap i communityt medför att sajten använder och placerar cookies på din dator, för att möjliggöra och hålla reda på din vistelse på sajten, för din egen säkerhet samt för att möjliggöra de funktioner du väljer att använda och relaterade sajtdriftsadministrativa syften (Om du inte vill använda cookies, besök inte sajten, gå inte vidare, skapa inget konto och logga inte in. Du kan rensa cookies genom dina webbläsarinställningar).
 • Basala communityregler: Du får endast ha ett medlemskap per person, inte sprida rasism/homofobi (svastikor är inte tillåtna), motverka inte sajtens upprätthållande. Medlemskap är för verkliga privatpersoner såvida inte annat avtalats. Eftersom trygghet är centralt kan var och en välja önskad grad av anonymitet och communityt tillämpar självidentifikation vad gäller genuin könsidentitet men det är inte tillåtet att vilseleda genom att utge sig för att vara någon annan existerande person eller på liknande sätt uppsåtligt vilseleda vad gäller grundläggande och genuina identitetskaraktäristika. Som medlem förväntas man respektera att gemenskapens hörnstenar är trevnad och trygghet: Bemöt andra på samma sätt som om ni skulle träffats i verkligheten och förutsätt att det som skrivs på ABDL Scandinavia inte är menat att återberättas utanför ABDL Scandinavia. Vi förbehåller oss rätten att neka medlemskap till personer som av många uppfattas ha en icke konstruktiv inverkan på vår kultur. Missbruk av medlemskap, försök till sexhandel, otrevnad eller dylikt kan resultera i indragen funktionalitet, avvisande eller polisanmälan. Detta gäller även VIP-medlemmar.

Regelefterlevnad

För att säkerställa gemensam trivsel är det jättebra om du anmäler om du upptäcker något regelbrytande.
 • För abuseanmälan av sådant som skrivs och postas i nätverk och nätverksdiskussioner:

  Detta hanteras främst av respektive nätverks ägare/moderatorer. Om det handlar om ett diskussionsinlägg, använd den abuseanmälningslänk som du hittar i anslutning till varje inlägg. För övriga ärenden som har med ett nätverk att göra, kontakta någon av nätverkets moderatorer. På ett nätverks framsida ser du vilka som är moderatorer i nätverket i fråga.

 • För abuseanmälan av övrig aktivitet på ABDL Scandinavia:
  • Om du vill anmäla en presentationssida, en galleribild, ett dagboksinlägg eller annat som visas i anslutning till en medlems profil, klicka på den abuseanmmälanslänk som visas i anslutning till materialet i fråga. Du hittar även en abuseanmälanslänk längst ner på varje presentationssida.
  • För att anmäla något alster som är postat i biblioteket, klicka på den abuseanmälanslänk som visas i anslutning till alstret i fråga.
  • För att anmäla något annat, använd denna sida.
  Abuseärenden som inte härrör till nätverk hanteras av en grupp administratörer utsedda av ABDL Scandinavia. Vägledande policy är: Vid regelöverträdelse kan varning, begränsning av kontofunktion eller avvisning vara tillämpligt. Endast varning tillämpas i högre grad för överträdelser som inte är av grövre grad. Vid överträdelser av grövre grad kan, utöver att medlemmen i fråga varnas, begränsning av kontofunktion tillämpas i högre grad för medlemmar som etablerat sig kulturellt och som inte överträtt regler upprepade gånger. Funktionsbegränsning tillämpas på det område där regelöverträdelse skett, exempelvis: Indragning av möjlighet att skicka meddelanden om regelöverträdelse skett i meddelanden; indragning av möjlighet att posta i diskussioner om regelöverträdelse skett i dessa; indragning av tillgång till andra medlemmars bilder om regelöverträdelse skett kring dessa – etcetera. VIP-medlemskap ger inte åter tillgång till kontofunktioner som begränsats på grund av bristande regelefterlevnad. Avvisning tillämpas i högre grad för medlemmar som är nya, som kan misstänkas inte tillhör communityts huvudmålgrupper eller som överträder regler upprepade gånger.

Personliga, privata och gemensamma områden

ABDL Scandinavia tillhandahåller alla medlemmar en personlig sfär (A) (belägen i anslutning till varje medlems profilsidor), tillhandahåller möjlighet till privat korrespondens (B), samt tillhandahåller tillgång till en uppsjö gemensamma elektroniska anslagstavlor (C) (vari materialet visas utanför en enskild medlems profilsidor). För dessa gäller sedvanliga principer:

Med personlig sfär (A) avses innehållet i dagboksinlägg, presentationstext, bilder och bildtexter, kommentarsfält etc. som i fullo visas i strikt anslutning till varje medlems profil. Följande gäller här:

 • Varje medlem kan publicera material i sin egna personliga sfär med ansvar för att det följer gällande lagstiftning, inte avbildar någon annan som inte givit samtycke till publiceringen, att det inte innehåller personuppgifter tillhörandes någon annan och är hörsam för (och agerar vid) möjligheten att eventuellt avbildade personer kan dra tillbaka sitt samtycke till publicering. Publicerat material får inte uttrycka missaktning mot communityts målgrupper, får inte uttrycka hat/hets, rasism, homofobi eller annan olämplighet.
 • Material kan återges och hänvisas till ifrån översikter, händelseflöden och liknande avdelningar som i sig är belägna utanför medlemmars personliga sfär.
 • Här har varje medlem själv ansvar för att inte publicera något olämpligt. Upptäcker du något olämpligt hos en annan medlem, vänligen anmäl det främst genom den dedikerade abuseanmälan-länk som finns i närheten.
 • Genmälen på material beläget här tillfaller medlemmen som har den personliga sfären i fråga och blir dennes egendom, varpå hen är fri att disponera, inkludera i anmälan, moderera eller radera genmälet utan vidare tillstånd eller förvarning.

Med privat korrespondens (B) avses ABDL Scandinavia-mail som sker mellan två medlemmar. Följande gäller här:

 • Varje medlem ansvarar för att det hen skickar följer sajtens regler och gällande lagstiftning, såsom att tredje parts integritet ej kränks. Iakttag försiktighet med sådant som rör andra personer, ett ideal i vår kultur och ett bra rättesnöre är att vad som sägs mellan två kanske inte alltid är uppskattat att föra vidare.
 • Det mailinnehåll en medlem skickar kopieras till mottagarens sajt-mail och den skickade kopian tillfaller mottagaren.

Med elektroniska anslagstavlor (C) avses avdelningar som har sådan karaktär att de är tillgängliga för många, är ämnade att tjäna ett gemensamt intresse och där avdelningens helhet byggs upp av material som medlemmar bidrar med gemensamt. Detta avser bl.a. följande avdelningar: Nätverk, diskussioner i nätverk, geografiska guider, kollaborativa uppslagslexikon, etc. Följande gäller här:

 • Inlägg måste hålla god ton.
 • Personuppgifter får ej publiceras.
 • Publicerat material får inte uttrycka missaktning mot communityts målgrupper, får inte uttrycka hat/hets, rasism eller homofobi, får inte bryta mot sajtens regler eller mot gällande lagstiftning eller vara olämpligt på andra sätt som definieras av den specifika webbsidans/avdelningens moderator. Upptäcker du något olämpligt, anmäl det till den specifika webbsidans/avdelningens moderator.
 • Skrivna inlägg, här publicerat material och genmälen tillfaller ABDL Scandinavia, kan visas för andra i anslutning till aktuell avdelning och kan utan förvarning kan disponeras, modereras, anmälas eller raderas av ABDL Scandinavia eller dess administratörer, ägaren av ett nätverk eller avdelning eller av denne utsedda moderatorer.
 • Hörsamma respektive avdelnings ägare och/eller moderator. Dessa har rätt att sätta trivselregler, materialrestriktioner och bestämma din tillträdesmöjlighet i de områden där de verkar efter vad de tycker är lämpligt.
 • Skrivna inlägg, här publicerat material och genmälen kan återges i översikter, händelseflöden och liknande avdelningar.

Material som skickas/publiceras av en medlem kan vara föremål för abuserapportering, anmälan eller omdömen av andra medlemmar. Vid abuseanmälan kan en kopia av anmält material skickas för granskning till en av ABDL Scandinavia utsedd moderator. Anmälningar och omdömen kan utgöra grund för indragning av sajtfunktionalitet, nekande av tillträde till sajtavdelningar eller relaterad åtgärd, tillfälligt eller permanent. Bedömning av detta kan ske manuellt eller för vissa ärenden kan automatisk åtgärd vidtas i väntan på utvärdering och bekräftelse av administratör. Det kan även hända att vissa funktioner kräver en utifrån detta under lång tid positivt bevisad sajtnärvaro för att ha full tillgång till. Med andra ord, se till att du bidrar positivt till communityts kultur!

Angående personuppgifter och integritetspolicy

Allmänt

En personuppgift är en uppgift som kan användas för att identifiera en fysisk person, ex.vis ett telefonnummer, ett personnummer eller en bild på en person. ABDL Scandinavia värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver vilka personuppgifter ABDL Scandinavia behandlar om dig, varför ABDL Scandinavia behandlar dina personuppgifter och hur dina personuppgifter hanteras. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot ABDL Scandinavia och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Årsvis görs bedömningar om ändamålen med behandling av uppgifter kvarstår, om inte kommer uppgifter raderas.

Vilka personuppgifter registreras?

För att inneha ett medlemskap krävs att du knyter en e-postadress till ditt konto, men du kan dock byta till en annan e-postadress när som helst. Vi lagrar även de IP-adresser du använder under de tre senaste månaderna, för att du ska kunna kontrollera att ingen annan försökt logga in på ditt konto samt för att sajtens administratörer ska kunna skydda medlemmar mot missbruk. Vi efterfrågar även din ålder för att säkerställa att du är minst 18 år gammal, du kan såklart när som helst korrigera din ålder så att den stämmer. Behandlingen av dessa data baserar sig på en intresseavvägning för att ABDL Scandinavia ska kunna upptäcka eventuella missbruk och för att kunna upprätthålla en trygg och ordnad miljö för medlemsskaran. ABDL Scandinavias berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt. Varken IP-adresser eller din e-postadress är tillgängliga för någon annan, såvida du inte själv aktivt väljer att visa din e-postadress på din presentationssida. Om du avslutar ditt medlemskap och därmed markerar att du inte längre vill att denna information ska behandlas av ABDL Scandinavia raderas din e-postadress och din ålder från våra system.

Utöver detta kan du välja att i din personliga sfär (presentationstexter, dagboksinlägg etc.) ange precis hur mycket uppgifter om dig som du vill, eller vara hur anonym du vill. För att få tillgång till särskilda funktioner på sajten kan du bli förfrågad att komplettera med mer uppgifter om dig, såsom ålder, kön, bostadsort och liknande; När du anger kön, läggning, land, region, stad, sexualitet och identitet, specificerar vad du söker, vilka klubbar du besöker, skriver presentationstexter och lägger till bilder är det för att du får en mer relevant sajtmiljö där du kan komma i kontakt med likasinnade och knyta sociala band bättre då ni kan se (och sajten kan visa) hur ni matchar och sajten kan erbjuda rekommendationer utifrån ömsesidiga person- och kontaktönskemål. Genom öppenhet bidrar du även till en trygg och stolt sajtmiljö. Anger du födelsedatum kan andra medlemmar se när du fyller år och om du fyller i din intervju ges andra medlemmar en bättre inblick i hurdan du är som person, vilket kan vara en social fördel. Genom att fylla i adress till din webbsida och information som visar din närvaro vid andra internetbaserade kommunikationstjänster gör du dig mer tillgänglig för andra medlemmar. Grunden för behandling av alla dessa uppgifter baseras på frivillighet; som medlem kan du när som helst i dina inställningar välja vilka uppgifter du vill ändra, behålla, radera och du har dessutom alltid möjlighet att ta till "storsläggan" att återkalla allt samtycke till behandling av personuppgifter genom att när som helst radera ditt medlemskap helt, varpå alla dessa uppgifter tas bort.

Hur uppgifter normalt används och av vem

Personuppgifter från medlemmar används endast inom ramen för ABDL Scandinavias verksamhet. I det ingår att de uppgifter du väljer att bidra med visas i webbcommunityt och används för webbcommunityts funktioner (exempelvis går det att delta i funktion som låter dig ånjuta att kunna bli uppsökbar utifrån kön om du anger ett kön). Om ABDL Scandinavia behöver sända dig e-post med anledning av att du tappat bort ditt lösenord, har begärt notifieringsutskick eller annan anledning där ABDL Scandinavia behöver kommunicera med dig så används din e-postadress till detta. E-postutskick kan ske via länder utanför EU/EES men ABDL Scandinavia har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att den för detta använda tjänsten är ansluten till Privacy Shield eller på likvärdigt sätt skyddar uppgifter genom standardavtalsklausuler. Den information du frivilligt väljer att skriva in och som visas på din personliga profil och i de elektroniska anslagstavlor du deltar i på sajten kan på olika sätt ses av andra sajtmedlemmar, i övrigt lämnar ABDL Scandinavia aldrig ut uppgifter till någon utomstående. Din information lagras av ABDL Scandinavia inom EU.

ABDL Scandinavias medlemmar kan skapa presentationssidor och andra sidor som inkluderar bilder och annan media från tredjepartskällor. Typexempel på detta är hur en användare kan visa en bild på sin presentationssida. Dessa källor kan vara i princip vilka som helst. När din webbläsare hämtar material från tredjepartskällor finns möjligheten att källan ser din IP-adress samt möjligtvis annan information som din webbläsare kan skicka till källan i samband med att materialet läses in (se respektive webbläsare för mer detaljer om hur webbläsaren hanterar detta). Du kan välja om du enligt detta vill kunna ta del av bilder och annan media på användarskapade webbsidor, eller att inte möjliggöra detta, genom alternativet "Externt material" under inställningarna och/eller vid meldemskapsregistrering.

Undantag från ovan

Vissa uppgifter är ABDL Scandinavia nödgade att enligt lag spara, såsom vad som styrs av bokföringslagstiftning om du gjort något köp på ABDL Scandinavia då transaktionsinformation måste sparas i minst 7 år. ABDL Scandinavia grundar lagringen på att vi har rättslig förpliktelse att göra så. Om ditt medlemskap misstänks för regelbrott eller missbruk av sajten och medlemskapet avslutas, kan avtryck av medlemskapsuppgifter/data lagras under en viss tid därefter med syfte att kunna säkerställa att missbruk inte återupptas och fortsätter i form av andra konton. ABDL Scandinavias berättigade intresse är att det är påkallat ur säkerhetssynpunkt. Ett annat undantag från ovanstående är i händelse av tvist, rättslig process eller anmälan, eller förberedelse inför sådan, då ABDL Scandinavia kan spara den information som krävs för att ABDL Scandinavia ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara en parts anspråk. Behandlingen baseras då på en intresseavvägning, där ABDL Scandinavias berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara en parts anspråk. Myndigheter kan göra förfrågningar eller så kan ABDL Scandinavia ombedjas att göra utdrag av medlemmars data i enlighet med gällande lagstiftning. Av ABDL Scandinavia utsedd representant kan göra utdrag av information du förfogar över som underlag vid begäran från myndighet, misstanke om brott eller regelöverträdelse. Behandlingen baseras då på en intresseavvägning, där ABDL Scandinavias berättigade intresse är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att upprätthålla sajtens säkerhet, trivsel, trygghet och ordning. Den rättsliga grunden för processen att tillhandahålla datautdrag till myndigheter baseras på att vi har en rättslig förpliktelse att göra så.

Dina rättigheter

Du har vissa lagstadgade rättigheter, nedan följer en sammanfattning av dessa. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se avsnitt 3-5 i Dataskyddsförordningen.

 • Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på om ABDL Scandinavia behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet, har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge ABDL Scandinavia lagrar dina personuppgifter. Se ovan som informationskälla. Du har möjlighet att se en översikt över data, ladda hem data och även ändra eller radera data här.
 • Rätten till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit ABDL Scandinavia i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att ABDL Scandinavia överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för de personuppgifter som behandlas med stöd av ditt samtycke. Du har möjlighet att se en översikt över data, ladda hem data och även ändra eller radera data här.
 • Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig själv korrigerad. Du har möjlighet att se en översikt över data, ladda hem data och även ändra eller radera data här.
 • Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att ABDL Scandinavia raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som ABDL Scandinavia samlade in personuppgifterna för. Du har möjlighet att se en översikt över data, ladda hem data och även ändra eller radera data här.
 • Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot ABDL Scandinavias behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av ABDL Scandinavias behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger ABDL Scandinavia möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
 • Klagomål. Om du har klagomål avseende ABDL Scandinavias behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till myndighet för integritetsskydd (se nedan).
Kontaktperson i personuppgiftsärenden

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Bitera AB. För personuppgiftsärenden såsom frågor angående integritetspolicyn, frågor om hur vi använder din information, angående dina rättigheter eller nyttjande av dessa så kan du kontakta dataskyddsombud Julia Alfredsson via e-postadress . Du kan invända mot behandling av personuppgifter till denne. Du har även rätt att klaga hos tillsynsmyndighet om du trots kontakt med dataskyddsombudet anser att denne inte erbjuder dig lagstadgad service i personuppgiftsärenden. Observera att denna dataskyddsombudskontakt endast är för ärenden som har med personuppgifter att göra, inget annat.

Ändringar i integritetspolicyn

ABDL Scandinavia förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om sådana ändringar sker kommer detta att aviseras i ABDL Scandinavias kanaler och/eller på annat sätt som ABDL Scandinavia finner lämpligt.

Friheter

Vad du är fullt fri till på ABDL Scandinavia är att ha en jätterolig tid, hitta själsfränder, känna kärlek och gemenskap, släppa lös dina innersta fantasier i trygghet, testa dina gränser, utforska och upptäcka, vårda fina relationer och leva livet till fullo! :-)

Den skandinaviska gemenskapen för oss vuxna som släpper fram vår inre litenhet, för oss som tycker det känns bra att bära blöjor och för våra vänner, nära och kära. ♥
Bli medlem – enkelt och gratis  Om ABDL Scandinavia  Regler  Feedback / Kontakt  Annonsera   Grafik: Standard / Diskret   Copyright © 1996-2024